Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Dışı Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Boş Pozisyonuna Başvuru Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 11/07/2018

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İSTİHDAMI

5258 Sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmeliklere istinaden: İlimize tahsis edilmiş bulunan Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarından 1 (bir) pozisyon boşalmış olup aşağıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı” olarak çalışmak isteyenlerin başvuruları kabul edilerek (Mülga) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı çerçevesinde sözleşme imzalanacaktır: 

            Söz konusu pozisyonlara,

1-  a) Türkiye’de Mesleğini icra etmeye yetkili Ortaöğretim veya Yüksek Öğretim Kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabileceklerdir.

       b) Vekil Ebe-Hemşire- Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olarak çalışan kişiler başvurabileceklerdir.

2-  Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3- Başvuru tarihi itibarı ile 6 ay öncesine kadar Kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı kanun 399 sayılı KHK, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre çalışanlar vb.) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı kanun kapsamında Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabilecekler.

4- Başvuru bir dosya ile doğrudan Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme yapacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğümüze 12/07/2018-20/07/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacak olup posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait;

  • T.C Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

              -  Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin Noter onaylı sureti (Tescil edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek sureti ile kabul edilecektir.)

  • Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan (Müdürlük, beyanın doğruluğunu, adli sicil belgelerini verebilecek mercilerden teyit eder.)
  • Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Tek Hekim)
  • Aile Sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar Kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe.
  • Dört adet vesikalık fotoğraf
  • İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir Aile Hekimince imzalanmış, başvuru sahibi  ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe bulunacaktır. (Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu ile dilekçe örneği ektedir.)

5- Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapılmasının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılsa dahi feshedilecektir.

6-  Aile Sağlığı Elemanı Bulunmayan Boş Aile Hekimliği Birim Listesi İlin sosyo- ekonomik gelişmişlik düzeyine göre yukarıdan aşağıya sıralanmıştır.

7- İlimize tahsis edilmiş bulunan Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonuna aşağıdaki öncelik sırasına göre yerleştirme yapılacaktır;

     a) İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en  düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak sureti ile kullanılacaktır.

            b) Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde; ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak sureti ile standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu taktirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

8- Başvuru dosyaları incelendikten sonra aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayacaklar listesi 23/07/2018 tarihinde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü internet adresinde (http://kocaelism.saglik.gov.tr/) açıklanacaktır.

9-  Sözleşme imzalayan personel 01/08/2018 tarihinde görevine başlayacaktır.

10-   Aile Sağlığı elemanları Müdürlüğümüzün planlamasına göre başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin teorik ve uygulamalı dersler eğitimciler, eğitim yeri vb. tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüz imkânları ile gerçekleştirilecektir.

11- Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Kamu Dışı Aile Sağlığı Elemanı olarak başvuracak tüm personelin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

Boş Pozisyonları İndirmek İçin tıklayınız..
Başvuru formu için tıklayınız...
Mütabakat formu için tıklayınız..
Dilekçe örneği için tıklayınız..